Všeobecné Podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI  NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s. r. o.

 

 

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s. r. o., (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty, lodné zájazdy a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s. r. o. (ďalej len TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA). Všeobecné podmienky TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA sú  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA uzatvára s objednávateľom zájazdu.

 

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1)  Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a/Obstarávateľ - TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK) alebo vlastnej kancelárie

b/Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá zmluvu o zájazde uzatvorila, alebo v prospech ktorej sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa Občianskeho zákonníka.

2)  Zmluvný vzťah medzi TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím ;objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených na zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3)  Obsah zmlúv o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníku a dodatočných ponúk TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k potvrdenej objednávke.

4)  Potvrdením zmluvy o zájazde sa TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami uvedenými v zmluve.

 

II. CENOVÉ PODMIENKY

1)  Ceny zájazdov organizovaných TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde.

2)  TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:

a)        zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok.

b)        zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu.

 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1)  TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2)   TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý nasledovne:

a)     produkt TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a lodné zájazdy

·          pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť. preddavok vo výške 50 % ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.

·          najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť  doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb.

·          v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 7 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.

a)     forfaitové zájazdy, letenky a iné služby podľa individuálnych požiadaviek

·          platobné podmienky predloží TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA spolu s ponukovým listom na požadované služby.

3)  Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných služieb, je TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1)   K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a)        právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b)        právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré  sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c)        právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

d)        právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,

e)        právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok,

f)         právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný

2)   K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a)         poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje  v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady (napr. žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky CK,

b)         zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje,

b)         nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov

c)         zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,

d)         bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

e)         prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,

f)          mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,

g)         splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými  zdravotníckymi predpismi,

h)         riadiť sa pokynmi sprievodcu , delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

i)           počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK,

j)          dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto všeobecných podmienok.

3)   K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a)           zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b)           zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník, určiť vedúceho  skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca CK. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,

c)           odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami , u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

 

V. POVINNOSTI A PRÁVA TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA

1)        K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA.

2)        TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré            môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

3)        TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

4)        TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho                        úpadku:

a)        neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b)        nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c)        nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti

CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu.

V prípade, že TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky akú by musela vynaložiť ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla

 

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

1)        Ak je TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene               ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí                       písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny.

2)        TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a objednávateľom, ak do 30 dní pred jeho                    začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA ekonomicky neúnosné. Minimálny počet                  účastníkov je určený nasledovne:

a)        produkt TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA

·          minimálny počet účastníkov zájazdu je stanovený v bode Zvláštne ujednania/poznámky v Zmluve o obstaraní zájazdu

b)        forfaitové zájazdy, letenky a iné služby podľa individuálnych požiadaviek

·          minimálny počet účastníkov zájazdu nie je stanovený, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak

c)        lodné zájazdy

·          minimálny počet účastníkov zájazdu je 25 osôb, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak

Ak TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 dní pred začiatkom zájazdu.

3)        TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností ako vojna, zemetrasenie, povstanie, alebo ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie a život účastníkov zájazdu a tieto situácie nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať.

4)        Ak po začiatku TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a objednanými službami.

5)        Na základe individuálneho želania objednávateľa je TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku v min. výške 32 eur,- za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej v lehote kratšej než 30 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. Týchto Všeobecných podmienok.

 

VII.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1)          TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov  zasiela TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2)          Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb bez udania dôvodu. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich zo zmluvy alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA zmluvné pokuty. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na to predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3)          Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

4)           

a)     produkt TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA – katalóg zájazdov a ponukové listy a last minute zmluvných cestovných kancelárií, ubytovanie v rôznych hotelových sieťach a doplnkových služieb, zabezpečenie kultúrnych a športových akcii

a-a) od podpísania zmluvy do 60 dní pred nástupom na zájazd  ........... 15 % z vopred stanovenej celkovej ceny

a-b) 59 až 41 dní   ...............    30 % z vopred stanovenej celkovej ceny

a-c) 40 až 28 dní   ...............    50 % z vopred stanovenej celkovej ceny

a-d) 27 až 15 dní   ...............    80 % z vopred stanovenej celkovej ceny

a-e) 14 a menej dní   .........      100 % z vopred stanovenej celkovej ceny

b)      fortaitové zájazdy, letenky a iné služby podľa individuálnych požiadaviek

Výšku zmluvnej pokuty predloží TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA spolu s ponukovým listom na požadované služby.

                              

5)          Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa článku IV. ods. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

6)          Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.

7)          Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.

8)          TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)        Podpisom zmluvy o zájazde udeľuje objednávateľ cestovnej kancelárii výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

2)        Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

a)        Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde cestovnou kanceláriou,

b)        Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu ako aj po jeho skončení,

c)        Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,

d)        Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou o zájazde.

3)        Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy o zájazde.

4)        Vo vzťahu k iným osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré túto zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov cestovnej kancelárii za účelom ich spracúvania podľa odsekov 1 až 3; inak zodpovedá za škodu, ktorá cestovnej kancelárii vznikne. To isté platí v prípade, že objednávateľom zájazdu je právnická osoba.

 

IX. REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1)            V prípade, že rozsah alebo kvalita je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ má právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.

2)            Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený  reklamačný protokol je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii.

3)            Svoje nároky z reklamácie musí objednávateľ písomne uplatniť v TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov  od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4)            TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u inej organizácie.

5)            Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6)            Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA alebo okolností na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7)            TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodu nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku.

8)            TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:

a)        objednávateľom

b)        treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu

c)        udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)               Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou

2)               Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3)               Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované cestovnou kanceláriou TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA ponúkať a poskytovať.

4)               Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA o službách, cenách a cenových podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.